குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

உடம்பும் உயிரும் சேர்ந்தது தான் இயற்கை.

தவம் என்பது தவசியின் பாதத்தைப் பற்றுவது தான்.

கல்கி அவதாரம் என்றால் மூச்சு லயப்பட்டவர்கள் ஆன்மஜெயம் பெற்றவர்கள் என்று அர்த்தம்.

Share on:
Today News