குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

ஞானம் என்பது மிக நுட்பமானது, ஞானம் என்பது மிக நுண்ணியது.

தலைவன் ஆசி இருந்தால் உள்ளம் எப்போதும் மென்மையாக இருக்கும்.

புண்ணியம் உள்ளவன் மனைவியை தெய்வமாக நினைப்பான்.

புண்ணியம் உள்ளவனுக்கு செல்வம் பெருகும்.

புண்ணியம் உள்ளவன் குடும்பத்தில் சாந்தம் இருக்கும்.

Share on:
Today News