குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

சைவ உணவு தான் வாழ்க்கையை தரமானதாக ஆக்கும்.

உயிர்க்கொலை செய்ய மாட்டேன் என்பது அருள்.

பிற உயிர்களுக்கு மகிழ்ச்சியானவற்றை செய்வது அறம்.

Share on:
Today News