குரு வாசகம்.

குரு வாசகம்.

ஆன்மா ஆக்கம் பெறுவதற்கு புண்ணியமும், அருள் பலமும் வேண்டும்.

ஆன்மா ஆக்கமே ஆன்ம லாபம், ஆன்ம லாபம் என்பதே அறத்தின் லாபம். அருள் லாபம்.

உண்மை பொருள் என்பது ஆன்மாவை அறிந்து ஆன்மாவை இலயபடுத்துதல் ஆகும். இதையே ஆன்ம விளக்கம் என்றும் சொல்வார்கள்.

Share on:
Today News