குரு வாசகம்.

குரு வாசகம்.

பரிணாம வளர்ச்சி என்பது அசைவற்ற, வளர்ச்சி இல்லாத ஒன்றிற்கும், ஒரு இயக்கத்திற்கும், இயக்கம் அல்லாத ஒன்றுக்கும் உரிய ஒரு வேதியியல் செயல்.

பிரம்மம் என்பது நிலையான ஒன்று, ஒன்றோடு ஒன்று ஐக்கியமாகும்.

ரேசித்தல் என்றால் இரண்டையும் சேர்ப்பது என்று அர்த்தம்.

பூரகம் என்பது முறைப்படுத்துதல் என்று அர்த்தம்.

Share on:
Today News