குரு வாசகம்…..

குரு வாசகம்…..

சிந்தையாலும், செயலாலும் சொல்லாலும், பிற உயிர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டுபண்ணுவதே சன்மார்க்கம் ஆகும்.
 
ஞானிகள் திருவடிகளைத் தவிர வேறு கதி இல்லையென்று இருப்பது தவம், ஞானிகளை அறிவது தவம்.
 
யாரொருவன் ஞானிகளை வணங்குகின்றானோ? அவனுள்ளே மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அவனுடைய எல்லா துன்பங்களும் தீரும்
Share on:
Today News