குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

முருகா என்றால் எவ்வுயிரையும் தம்முயிர்போல் எண்ணுகின்ற தாய்மை குணம் தம்முள்ளே முருகனருளால் தோன்றப் பெறுவர்.

Share on:
Today News