குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

உடம்பையும் உயிரையும் அறிவது தான் உண்மையான பக்தி.

தெளிந்த அறிவுடையவர்கள் தான் உடம்பைப் பற்றி அறிவார்கள்.

 

Share on:
Today News