குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

குருநாதர் வழிகாட்டினால் அத்தன் எனப்படும் சிவம் நம்மை ஆட்கொண்டு அருள் செய்வார்

முருகா என்போம் முன்வினை தீர்ப்போம்

முருகா என்போம் முக்தி பெறுவோம்.

முருகா என்போம் சித்தி பெறுவோம்.

முருகா முருகா முருகா என்போம் பக்தி, சித்தி, முக்தி என்ற அனைத்தையும் பெறுவோம்.

Share on:
Today News