குரு வாசகம்…..

குரு வாசகம்…..

முற்றுப்பெற்ற முனிவனின் திருவடியைப் பற்றுவதே சாகாக்கல்வி.
 
பசியாற்ற வேண்டும் பசியாற்ற வேண்டும் என்று நினைப்பது சாகாக்கல்வி
 
விருந்தை உபசரிப்பேன் என்பது சாகாக்கல்வி.
 
தினமும் உன் திருவடியை பூசிப்பேன் என்பது சாகாக்கல்வி.
 
தூயமையானவனின் திருவடியை பூசிப்பதே சாகாக்கல்வி.
Share on:
Today News