குரு வாசகம்

குரு வாசகம்

புண்ணியமும் அருள் பலமும் உள்ள மக்கள் தான் ஞானியாக முடியும்

Share on:
Today News