முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

23 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

மழை வளமும் மண் வளமும் பெருகி மகிழ்வுடன் வாழ்வார்கள் மக்களெல்லாம்.

Share on:
Today News