முக்திக்கு தலைவன் முருகனே பாகம் 1

முக்திக்கு தலைவன் முருகனே பாகம் 1

ஆறாதார நிலையும், அதை இயக்குகின்ற முறையையும் அறியச் செய்து, தெளியச் செய்து, உணர்வால் உணரச் செய்து,அவர்தம்முள்ளே முருகப்பெருமானே சார்ந்திருந்து, தயையை பெருக்கி ஆறாதார சக்கர இயக்கம்தனை இயங்கச் செய்து அவனே தானாகி நின்று, தான் அவன் என்ற பேதமில்லா நிலை நின்று கடைத்தேற்றி நம்மைக் காத்தருள்வார் முருகப்பெருமான். அத்தகைய முருகப்பெருமானை நம்முடைய அன்பினால் மனம் ஒன்றி பயபக்தியுடன் ஆன்ம நேய உரிமையால் அழைத்திடல் வேண்டும். அப்படி அழைத்திட்டால் முக்தி என்கிற மரணமிலாப் பெருநிலையைப் பெறலாம்.

Share on:
Today News