முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

16 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் “தவத்திற்கு விரோதமான குணக்கேடுகளைப் பற்றி அறிந்து அவற்றை முருகன் அருளால் நீக்கிக் கொள்ளலாம்.”

Share on:
Today News