முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

17 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் “மலச்சிக்கலை நீக்குவதற்குரிய உபாயம்” அறியலாம்.

Share on:
Today News