முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

18 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் “நம்மிடம் உள்ள குணக்கேடுகள் அனைத்தும் நாம் பல ஜென்மங்களில் செய்திட்ட பாவங்களின் பரிசு (பாவத்தின் சம்பளம்)” என்பதை உணரலாம்.

Share on:
Today News