முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

19 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் நம்முடைய உடம்பின் அணுக்களில் உள்ள அசுத்தத்தையும் சுத்தத்தையும் மென்மையான வேதியியல் முறை செய்து பிரித்தெடுக்கலாம் என்று அறியலாம்.

Share on:
Today News