முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

21 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் பிறர் மனம் மகிழும்படி நடந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பை பெறுவார்கள்.

Share on:
Today News