முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

22 February 2020

முருகன் திருவடிகளை பூஜித்தால்…..

முருகா என்றால் எவ்வுயிரையும் தம்முயிர்போல் எண்ணுகின்ற தாய்மை குணம் தம்முள்ளே முருகனருளால் தோன்றப் பெறுவர்.

Share on:
Today News