முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

26 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

மரணமிலாப் பெருவாழ்வு பெற்ற ஞானிகளையும், ஞானிகள் தலைவன், ஞானபண்டிதன் முருகப்பெருமானையும் வணங்கினால் எல்லா நன்மைகளையும் அடைந்து செழிப்பான உலகையும் காணலாம்.

Share on:
Today News