முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

தற்காலத்தில் எந்த கொள்கையை கடைப்பிடித்தால், அது நாட்டிற்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நன்மையைத் தரும் என்பது உணர்த்தப்படும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News