முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

தான் பிறந்த தாய் நாட்டிற்கு எவன் ஒருவன் துரோகம் செய்கின்றானோ, அவன் நிச்சயம் முருகப்பெருமானால் தண்டிக்கப்படுவான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News