முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

செய்கின்ற தொழிலில் உயர்வு, தாழ்வு இருக்கலாம். ஆனால் பிறப்பால் உண்டான ஜாதியின் பெயரால் உயர்வு, தாழ்வு இருக்கக் கூடாது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News