முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

29 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

யார் எதைக் கேட்டாலும் வழங்கி அருள் செய்யும் ஆற்றல்மிக்க ஞானத்தலைவன் முருகப்பெருமான் மட்டுமே என்பதையும் கருணையே வடிவானவன் முருகப்பெருமான் என்பதையும்

Share on:
Today News