முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

30 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

 உலக மக்களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய செயலை உடனே செய்து முடிப்பான் முருகப்பெருமான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News