முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

இனிவருங்காலம் முருகப்பெருமானின் தலைமையில் இவ்வுலகினில் ஞான ஆட்சி நடப்பதினாலே எல்லா நன்மைகளும் தானே வந்து சேரும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News