முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

படித்தவர்களும் பண்டிதர்களும் போற்றி புகழ்ந்த முருகப்பெருமானை படிக்காத பாமரரும் அறிந்து கொள்ளும் காலம் வந்து விட்டது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News