முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமானின் ஆசியை பெற்றவர்களுக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கின்ற பண்பு முருகப்பெருமான் கருணையால் உண்டாகும்.

Share on:
Today News