முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பண்புடையோரே முருகப்பெருமானின் தலைமையில் இவ்வுலகை இனி ஆள்வார்கள் என்பதையும் அறியலாம்.

Share on:
Today News