முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

இனி ஏழை எளிய மக்களுக்கோ, பண்பாளர்களுக்கோ, சான்றோர்களுக்கோ, பத்தினி பெண்களுக்கோ எந்தவிதமான இடையூறுகளும் வாராது என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News