முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமானின் ஆசி பெற்றிட்ட ஆன்மீகவாதிகளிடம் மூடப்பழக்கம் இருக்காது.

Share on:
Today News