முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

உண்மை நெறியில் நடப்பார்கள், உண்மை ஆன்மீகவாதிகளாக இருப்பதுடன் மக்களை ஜீவதயவுடனும் நேர்வழியிலும் செலுத்தி ஜென்மத்தைக் கடைத்தேற்ற உதவுவார்கள் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News