முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

தூயநெறி பரவ பரவ எல்லா நலமும் வளமும் பெருகும் என்பது முருகப்பெருமானே உபதேசித்த அற்புதமான உண்மை என்பதை அறிவார்கள்.

Share on:
Today News