முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

பண்புடையோர், பக்தர்கள், பஞ்சபராரிகள் துயர் துடைத்து காத்திடவே முருகப்பெருமான் நேரில் வருகிறான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News