முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

26 May 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

முருகப்பெருமானின் தலைமையிலே முருகப்பெருமானின் ஆட்சியினால் இனி இவ்வுலகிற்கு வரும் காலமெல்லாம் பொற்காலமாக மாறும் என்பதை அறியலாம்.

ஐந்தொழில் செய்யும் வல்லமையை பெறலாம்

 

Share on:
Today News