முருகப்பெருமான் திருவடிகளை பற்றி பூஜித்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

10 January 2022

முருகப்பெருமான் திருவடிகளை பற்றி பூஜித்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

நிதி, நீதி மற்றும் அரசின் எல்லா துறைகளும் மிக எளிமையாக, நன்மையே நடக்கும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News