முருகப்பெருமான் திருவடிகளை பற்றி பூஜித்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

13 January 2022

முருகப்பெருமான் திருவடிகளை பற்றி பூஜித்து ஆசிபெற்றிட்டால்…

பிறப்பையும், இறப்பையும் மாற்றி இனி பிறவா நிலையை அடையலாம், மரணமிலாப் பெருவாழ்வையும் பெறலாம்.

Share on:
Today News