முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்..

மரணமில்லாப் பெருவாழ்வை தந்தருள்வது முருகப்பெருமான் தான் என்பதையும் முருகப்பெருமானின் அருளாசிகளை பெறாமல் மரணமிலாப் பெருவாழ்வை ஒருபோதும் பெற முடியாது என்பதையும் அறியலாம்.

 

Share on:
Today News