முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

எதையும் செய்யும் வல்லவன் முருகப்பெருமான் வருகிறான் உலக மக்களை காப்பதற்கு இவ்வுலகினில் நேரில் வெளிப்பட்டு என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News