முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் ஆட்சியினாலே ஊழல் ஆட்சிகளெல்லாம் ஒழிந்துவிடும் என்பதை அறியலாம்.

எதையும் செய்யும் வல்லவன் உலக நன்மைக்காக ஆட்சி செய்ய வருகிறான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News