முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

கற்றவர் கல்லாதவர்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் யார் அழைத்தாலும் அக்கணமே தோன்றி அருள் செய்வான் முருகப்பெருமான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News