முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

உலகத்தில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் ஒரு நொடிப்பொழுதில் ஆராய்ந்து தீர்வு காண வல்லவன் முருகப்பெருமான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News