முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

22 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

உண்மைக் கடவுள் முருகப்பெருமான்தான் என்பதை உணர்வார்கள்.

Share on:
Today News