முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

24 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

இவ்வுலகினில் உள்ள அனைத்து செயல்களும் முருகப்பெருமானின் நிர்வாகத்திற்கு உட்பட்டதே என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News