முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

புலால் மறுத்தல், கொல்லாமை, செய்ந்நன்றி அறிதல் போன்ற பண்புகள் எல்லாம் மாணவப் பருவத்திலேயே மாணவர்களுக்கு வலியுறுத்தி போதிக்கப்படும் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News