முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆண்டவராக உள்ள முருகப்பெருமான் அவரவர் செய்த பாவங்களுக்கு ஏற்ப கண்டித்தும் தண்டித்தும், அவரவர் செய்த புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப அருள் செய்தும் காப்பார் என்பதை அறியலாம்.

 

Share on:
Today News