முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

25 April 2019

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

எங்கெல்லாம் ஏழைகளுக்கு பசியாற்றுவிக்கப்படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் முருகப்பெருமான் அருள் செய்வான் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News