முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

நினைப்பதற்கு முன்னரே வந்து அருள் செய்ய வல்லவனே வேலவன் என்பதை அறியலாம்.

Share on:
Today News