முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

முருகப்பெருமானை வணங்கி ஆசி பெறுகின்ற மக்களுக்கு சுயநலமே இருக்காது, பொதுநலமே அவர்களிடத்து இருக்கும் என்பதை அறியலாம். பொதுநலனே அவர்களது வாழ்வின் இலட்சியமாகும்.

Share on:
Today News