முருகா என்றால்

முருகா என்றால்

முருகா என்றால்
முருகா முருகா என்றே உளம் உருகி பூசிக்க பூசிக்க முருகன் அருள் அவனுள் பெருகி உண்மை ஆன்மீகவாதியின் உயர் பண்புகளை தெரிந்து கொள்வான். போலி ஆன்மீக வாதிகளின் இழிச்செயல்களை வெட்ட வெளிச்சமாக முருகன் அருளால் கண்ணாரக் கண்டு உணர்வால் உணரப்பெறுவான்.
முருகா முருகா என்றே உருகி உருகி செபித்திட யோகமும் ஞானமும் முருகன் அருள் பெற்றவர்க்கே கைகூடும் என்றும் யோகமும் ஞானமும் முருகனே நம்மை சார்ந்து நடத்திக் கொடுத்தாலன்றி தன்முயற்சியாலோ, பிறிதொருவர் தூண்டுதலினாலோ, பயிற்சியினாலோ, செய்முறைகளினாலோ, மருந்துகளை உட்கொள்வதாலோ கண்டிப்பாக அடைய முடியாது என்றும் உணர்வான் முருகன் நாமத்தை ஜெபித்த முருகபக்தன்.

Share on:
Today News